№349

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 грудня 2014 року                                                                                  №349

 

смт Компаніївка

 

Про програму економічного і соціального

розвитку Компаніївського району на 2015 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного та соціального розвитку Компаніївського району на 2015 рік,

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити програму економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2015 рік (додається).
 2. Рекомендувати селищній та сільським радам:
 • при затвердженні програм економічного і соціального розвитку відповідних територій на 2015 рік врахувати показники економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2015 рік;
 • при формуванні проектів місцевих бюджетів на 2015 рік передбачити видатки для реалізації завдань і заходів програми економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2015 рік.
 1. Зняти з контролю рішення районної ради від 27 грудня 2014 року №274 «Про програму економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2014 рік».
 2. Контроль виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

 

Голова районної ради                                                                   В. Білобровенко

 

Додаток

до рішення районної ради

від 25 грудня 2014 року №349

 

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2015 рік

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2015 рік (далі – Програма) розроблена у рамках виконання законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” у частині формування програмних документів економічного і соціального розвитку області, міст і районів.

Під час формування Програми враховано положення:

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2013 – 2020 роки;

Державної програми розвитку внутрішнього виробництва;

Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року;

Методологічною основою розроблення Програми є:

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (стаття 18);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (із змінами і доповненнями).

Формування проекту Програми на 2015 рік здійснювалось в умовах:

проведення в Україні антитерористичної операції, що обумовило ускладнення економічної ситуації у країні та зменшення внутрішнього попиту на товари, продукцію і послуги;

значного коливання курсу вільноконвертованих валют;

значного ускладнення відносин із Російською Федерацією;

дії постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”; від 05 березня 2014 року № 71 “Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”;

відсутності проекту Державного бюджету України на 2015 рік.

І. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району, активізація інвестиційної діяльності для створення належних умов для підвищення добробуту населення району.

ІІ. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 1. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Район має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

Загальна площа сільгоспугідь в районі становить 88,0 тис.га, або 4,3 % загальної площі сільгоспугідь області, у тому числі ріллі – 73,2 тис.га, або 4,1 % ріллі області.

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються майже 151 сільськогосподарське агроформування, з яких 124 – фермерські підприємства.

У господарствах району виробляється 4 % загального обсягу валової продукції сільського господарства області.

1)головні проблеми:

нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення окремими землевласниками та користувачами, особливо меліоративних;

домінування дрібнотоварного виробництва продукції тваринництва та плодоовочівництва, що обмежує можливості використання сучасних агротехнологій і техніки, виконання високотехнологічних операцій з вирощування і зберігання сільгоспкультур;

зменшення поголів’я великої рогатої худоби та птиці, що призводить до зменшення обсягів виробництва яловичини та яєць;

недостатня державна фінансова підтримка виробництва сільськогосподарської продукції, що значно обмежує діяльність товаровиробників;

2)метою програми є створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток та модернізацію підприємств аграрного сектору економіки, збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції в області, забезпечення безперебійного постачання на споживчий ринок області продовольчих товарів належної якості за доступними цінами;

3) основні завдання:

формування сучасної інфраструктури аграрного ринку;

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, що сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат на виробництво продукції, збільшенню рентабельності;

активізація інвестиційної діяльності, як однієї з основних умов ефективного розвитку сільського господарства;

збільшення виробництва продукції тваринного походження;

збільшення виробництва овочевої продукції, що зменшить залежність від імпорту;

розвиток потужної харчової промисловості, як структуроформуючої ланки аграрної економіки;

у рослинницькій галузі:

впровадження у виробництво ресурсо- і енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур;

оптимізація структури посівних площ та застосування науково-обґрунтованих сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь;

забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості ґрунтів;

у тваринницькій галузі:

реалізація сучасних інвестиційних проектів у сфері вирощування сільськогосподарських тварин;

впровадження екологобезпечних, енерго-   та ресурсозберігаючих

технологій;

удосконалення кормової бази;

стабілізація і нарощування поголів’я усіх видів сільськогосподарських тварин, у тому числі, маточного;

продовження робіт з реконструкції та будівництва комплексів із виробництва тваринницької продукції, зокрема:

поліпшення селекційної роботи у рослинництві та тваринництві;

сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємств агропромислового комплексу і сільських населених пунктів;

продовження робіт з реконструкції та модернізації виробничих приміщень для утримання худоби;

проведення заходів щодо зариблення ставків, активізація передачі водних ресурсів в оренду з метою збільшення розведення та вилову риби;

забезпечення стабільної епізотичної ситуації в районі, недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин;

здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання району ветеринарних та санітарних вимог;

проведення роботи із залучення сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та форм господарювання, які здійснюють виробничу діяльність на території району, до статистичної звітності про обсяги виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, у тому числі про обсяги вилову риби;

оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва;

Ризики, які можуть вплинути на розвиток галузі в 2015 році: несприятливі погодно-кліматичні умови;

недостатня державна фінансова підтримка;

диспаритет цін на вироблену сільськогосподарську продукцію і цін на матеріально-технічні ресурси, які використовуються для виробництва; зміна кон’юнктури світового ринку продовольства;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів: державного бюджету;

банківських кредитних ресурсів;

суб’єктів господарської діяльності та населення;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

5) кількісні та якісні критерії виконання програми:

Показники 2014 рік, очікуване 2015 рік, прогноз Темпи росту (зниження) %
Індекс валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств, % 84,3 100,7
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств:      
зернові культури (у вазі після доробки) тонн 118961 113807 95,7
соняшник (у вазі після доробки),  тонн 58660 53573 91,3
цукровий буряк (фабричний),тонн
картопля,  тонн 18302 20350 111,2
плоди і ягоди,  тонн 482 488 101,2
м’ясо,  тонн 7850 7950 101,3
молоко,  тонн 11000 11060 100,5
яйця, тис штук 12200 12350 101,2
Поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях господарств:      
Велика рогата худоба 3744 3765 100,6
у  т. ч.  корови 2000 2012 100,6
Свині 35500 36000 101,4
Птиця 85335 86000 100,8

реалізація 3 інвестиційних проектів на загальну суму 58 млн.грн., у тому числі у галузі тваринництва – 1 інвестиційних проектів на суму 120 млн.грн.

введення в експлуатацію племінного репродуктора з утриманням 3150 голів свиноматок  (ІП “Ліга”);

будівництво 2 зерносховищ з проектною загальною потужністю 2 тис.т (ПАФ “Зоря”);

оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств.

 1. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Загальна площа території району складає 96,7 тис.га, з них 86,1 тис.га або 89% займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння земель.

У структурі сільгоспугідь рілля складає 75,7%, багаторічні насадження – 0,5%, сіножаті – 0,07%, пасовища – 12,8%. Розораність земель складає 85%.

1) основні проблеми :

незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених програмою розвитку земельних відносин в району на 2007-2015 роки, організацію та проведення земельних аукціонів;

незавершеність інвентаризації земель та їх грошової оцінки;

відсутність офіційно встановлених меж населених пунктів;

нераціональне використання земельних та водних ресурсів сільськогосподарського призначення, недостатня культура землеробства, недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні;

2) метою програми є створення умов для раціонального та ефективного використання землі, гарантування права власності на землю, удосконалення регулювання земельних відносин;

3) основні завдання :

розробка проектів землеустрою еколого-економічного обгрунтування сівозмін;

проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення та водного фонду з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства (3-12 % від нормтивно-грошової оцінки землі);

інформаційне забезпечення власників земельних ділянок (паїв) та суб’єктів  господарювання про підвищення вимог до укладання договорів оренди землі та їх державної реєстрації;

поповнення бази електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного кадастру;

забезпечення захисту прав власників земельних ділянок (паїв), зданих в оренду;

проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності земельних ділянок;

продовження робіт з інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів та за їх межами;

формування переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів;

виготовлення проектів землеустрою з розмежування земель права державної та комунальної власності;

продовження робіт з виготовлення державних актів на право власності на землю;

забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського призначення та надходжень плати за них;

підвищення ефективності використання земель під внутрішніми водоймами; посилення контролю за використанням земель водного фонду та своєчасним проведенням оплати за оренду земель водного фонду;

проведення заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів з максимальним залученням коштів, що знаходяться на спецрахунках відповідних рад, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

4) ресурсне забезпечення :

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації;

5) кількісні критерії виконання програми:

проведення інвентаризації та коригування грошової оцінки земель населених пунктів;

виготовлення державних актів на право власності на землю;

створення прозорого функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення;

забезпечення сталих надходжень від плати за землю, збільшення надходжень від оренди земель водного фонду.

 1. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1) основні проблеми:

висока зношеність основних виробничих фондів переробних цехів сільськогосподарських підприємств ;

недостатнє залучення інвестицій та обмеженість власних обігових коштів підприємств агропромислового комплексу для проведення модернізації та сучасного технічного переозброєння промислових цехів сільськогосподарських підприємств;

невизначеність перспектив функціонування Лозуватського родовища керамічних пегматитів,  Живанівського та Нечаївського родовищ граніту;

2) метою програми є збереження промислового потенціалу, створення умов щодо забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва

3) основні завдання :

сприяння розробці Лозуватського родовища керамічних пегматитів ТОВ „Георесурс”;

4) ресурсне забезпечення:

реалізації основних завдань буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів;

5) кількісні та якісні критерії виконання програми

№ з/п Показник 2014рік

очікув.

2015рік прогноз
1 Обсяг виробництва промислової продукції, у % до попереднього року 103,2 104,3
2 Обсяг реалізованої  промислової продукції, у відпускних цінах підприємств, тис.грн. 230 235
3 Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на

одну особу  населення у відпускних цінах підприємств, грн

24,9 25,5

впровадження 1 інвестиційного проекту на загальну суму 550 тис.грн.:

встановлення лінії по виробництву брикетів із соломи на базі фермерського господарства «Компаніївський агроплан».

 1. ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ

На території району знаходяться 28 родовищ корисних копалин, із них 10 розвіданих родовищ, врахованих Держбалансом, 1 родовище, що геологічно вивчається, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою, 4 родовища, що готуються до геологічного вивчення та 11 родовищ, що не враховані Держбалансом, геологічно не вивчені (не розвідані). Із загальної кількості родовищ – 2 родовища корисних копалин загальнодержавного значення (золота).

На 2 родовища корисних копалин місцевого значення є інвестори, а саме:

на родовище пегматиту біля с.Лозуватка – ТОВ «Георесурс»

на Нечаївське родовище граніту – ТОВ „Укрполграніт”

А також на родовища корисних копалин загальнодержавного значення – Юріївського золоторудного родовища та південної частини Клинцівського рудного поля ( Губівська ділянка).

Мінерально – сировинна база району на 88,2 % складається із сировини для виробництва будівельних матеріалів, решта – мінеральна підземна вода та родовища золота.

Корисні копалини для  будівництва представлені 4 видами (суглинок, пісок, жорства, граніт) на 15 родовищах, з яких в даний час проводиться розробка лише одного.

На території району є джерело мінеральна підземна  води „Холодні ключі” з протяжністю водозабору 350 куб м.

Суб’єктами господарювання отримано 2 спеціальних дозволів на користування надрами.

1) основні проблеми :

затримка виконання суб’єктами господарювання мети спецдозволів, які одержані на користування надрами, через довго тривалість оформлення іншої дозвільної документації;

недостатнє використання потенціалу мінерально-сировинної бази області через високу залежність підприємств галузі від кон’юнктури зовнішніх ринків, стану розвитку промислового, дорожнього і житлового будівництва (експлуатується близько 30% родовищ);

недостатня інвестиційна привабливість освоєння родовищ корисних копалин району;

неефективне використання природних мінеральних ресурсів;

обтяжливість процедури отримання суб’єктами підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на розробку та використання надр;

недостатнє  залучення інвестицій та обмеженість власних обігових коштів;

низький рівень участі суб’єктів господарської діяльності – надрокористувачів у соціально-економічному розвитку територій;

2) метою програми є забезпечення ефективного використання мінерально – сировинних ресурсів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази району;

3) основні завдання :

сприяння залученню інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази району шляхом оперативного та об’єктивного розгляду клопотань надрокористувачів щодо погодження отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

проведення моніторингу виконання інвестиційних намірів, взятих надрокористувачами;

обов’язковість укладання соціальних угод із надрокористувачами на їх участь у розбудові соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів;

створення умов для залучення інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази району:

сприяння розробці родовища корисних копалин місцевого значення;

4) ресурсне забезпечення:

Фінансове забезпечення реалізації основних завдань буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів.

 1. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Одним із пріоритетних напрямків є впровадження енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні види палива в бюджетній сфері.

 • основні проблеми:

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання вартості на енергоносії.

недостатність фінансових ресурсів для реалізації програм енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій і обладнання;

2) мета програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері району, впровадження енергозберігаючих заходів;

 • основні завдання:

забезпечення виконання заходів обласної програми «Центральний регіон – 2015» – щодо енергоефективності та енергозбереження;

реалізація заходів Програми енергоефективності Кіровоградської області на 2011-2015 роки та відповідної районної програми;

впровадження енергозберігаючих заходів  та технологій в галузях економіки та соціальній сфері;

підвищення надійності та якості надання послуг споживачам енергоресурсів;

досягнення стовідсоткового рівня розрахунків за використані енергоносії;

виконання заходів із скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері;

оснащення засобами обліку споживання енергоресурсів в усіх сферах господарського комплексу;

введення в експлуатацію  теплогенераторної на твердому паливі з двома

теплогенераторами потужністю 160кВт кожний в Голубієвицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з переходом на альтернативні види палива (брикети із соломи);

введення в експлуатацію  котельні Компаніївської центральної районної лікарні із переходом на альтернативні види палива;

заміна вікон на склопакети в закладах освіти, охорони здоров»я ультури;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, у закладах бюджетної сфери – за рахунок коштів місцевих бюджетів та соціально – відповідального бізнесу;

5) якісні критерії виконання програми:

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у тому числі у соціальній сфері району.

ІІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

 1. ТРАНСПОРТ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Транспорт – відіграє важливу роль у розвитку економіки та задоволенні потреб населення. Протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального користування, які пролягають по території району , становить 236,3 км

1) основні проблеми :

незадовільний технічний стан автомобільних та комунальних доріг;

недостатнє забезпечення потреб сільського населення у пасажирських перевезеннях;

2) метою програми є більш повне, якісне задоволення потреб населення району у пасажирських перевезеннях, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг;

3) основні завдання:

збільшення охоплення сільських населених пунктів регулярним автобусним сполученням;

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

поліпшення стану дорожнього покриття району;

поліпшення матеріально-технічного стану автобусної станції в смт Компаніївка, проведення благоустрою її території;

4) ресурсне забезпечення:

Реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:

державного та місцевих бюджетів на розвиток мережі утримання доріг загального користування, на ремонт та утримання комунальних доріг;

власних коштів підприємств та коштів спонсорів;

5) якісні критерії виконання програми:

забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних та комунальних дорога;

забезпечення потреб сільського населення у пасажирських перевезеннях.

 1. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ТА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення рівня життя, створення додаткових робочих місць.

У туристичній сфері розроблено маршрути вихідного дня „Компаніївщина заповідна”, „Маленький Стоунхендж Кіровоградщини”, «Хутір козачий», «Клуб любителів риболовлі «Робінзон».

Створено  сільську «зелену» садибу Стромової Н.Л. (с. Виноградівка).

Інформацію про туристичні можливості району – об’єкти показу, найкращі туристичні маршрути, заклади харчування, мережа зелених садиб – висвітлено на веб-сторінці районної державної адміністрації та інтернет-сторінці «Кіровоградщина туристична».

1) головні проблеми:

недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення матеріалами про об’єкти показу та розміщення, суб’єкти господарювання в галузі;

недостатній розвиток туристичної інфраструктури; вузький асортимент та неналежна якість надання послуг у мережі наявних об’єктів розміщення та харчування;

недостатня кількість та не облаштованість наявних місць короткочасних зупинок автомобільного транспорту на автошляхах за напрямками основних туристично-рекреаційних маршрутів та біля об’єктів відвідування;

недостатній рівень забезпечення безпеки туристів у популярних місцях масового та індивідуального відпочинку;

неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу в сільській місцевості як одного з чинників зменшення безробіття;

 • метою програми є створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби, удосконалення туристичної інфраструктури регіону;
 • пріоритетні напрямки:

проведення рекламних заходів щодо просування туристичного продукту на ринку туристичних послуг;

сприяння залученню інвестиційних коштів у розвиток туристичної інфраструктури області;

удосконалення системи інформаційного забезпечення сфери туризму;

розвиток перспективних на території району форм туризму (сільський зелений, культурно-пізнавальний туризм, активні види відпочинку);

забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки туристів;

 • основні завдання:

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду;

формування та забезпечення належного функціонування туристично-екскурсійних маршрутів;

забезпечення захисту та безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах;

координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема осель зеленого туризму;

 • ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів джерел, не заборонених чинним законодавством;

 • кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

Реалізація основних завдань програми сприятиме розвитку туристичної галузі , а саме:

забезпечення реалізації прав жителів на активний відпочинок культурно-пізнавального та рекреаційного характеру;

досягнення якісно нового рівня культури сприйняття жителями та гостями природних та духовних багатств краю;

підвищення інтересу населення до історичного минулого та природи області;

підвищення якості надання туристичних послуг населенню, забезпечення безпеки споживачів туристичного продукту.

ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ, ПІДТРИМКА ДІТЕЙ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

Демографічна ситуація в районі в останні роки характеризується високим рівнем природного скорочення населення, уповільненням міграційного скорочення населення.

В районі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей, в яких виховується 62 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 112 дитини, що становить 96%  від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1 дитина перебуває в КЗ   « Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу», 4 дитини перебувають в навчальних закладах.

В сім’ях опікунів (піклувальників) виховується 52 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За межами району в сім’ях опікунів (піклувальників) виховується 22 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 116 дітей

Діє районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

1) головні проблеми:

погіршення стану здоров’я молоді;

поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу; проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи;

недостатній рівень матеріального добробуту молоді;

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку;

2)   метою програми є послаблення негативних демографічних
тенденцій шляхом поліпшення умов життєдіяльності населення,
поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його
матеріального добробуту, реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і
сімейної політики;

3)   основні завдання:

пропаганда здорового способу життя;

створення умов для патріотичного виховання молоді, для забезпечення зайнятості учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час;

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у інформаційно-просвітницьких заходах;

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;

розширення мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, збільшення чисельності дітей, які виховуються під опікою, піклуванням;

проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал”, як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

забезпечення ефективної діяльності районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

запобігання виникненню раннього соціального сирітства ;

здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

здійснення якісного підбору кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, відповідно до потреб окремо взятої території;

здійснення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей ;

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання ґендерних стереотипів, попередження насильства, протидії торгівлі людьми та ґендерної дискримінації;

участь у обласних семінарів з питань протидії торгівлі людьми, формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства, демографічного розвитку та забезпечення ґендерної рівності;

виконання заходів районних програм у сфері молодіжної політики, а саме:  районної програми «Молодь Компаніївщини на 2013-2015 роки»;

районної цільової програми працевлаштування молоді на 2015 роки,

районної комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Компаніївського району  на 2014-2017 роки;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів: державного та місцевих бюджетів – на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми; інших джерел, не заборонених чинним законодавством; коштів населення;

5)кількісні та якісні критерії ефективності виконання:

забезпечення охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

 1. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становить – 2481  осіб (станом на 01 жовтня 2014 року), пенсіонерів – 4234 осіб (станом на 01 жовтня 2014 року.

1) головні проблеми:

низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери;

наявність заборгованості із заробітної плати у підприємствах районі ;

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості;

низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів і диспропорції у сфері пенсійного забезпечення різних категорій пенсіонерів;

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості;

наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення та безробітного населення, особливо у сільській місцевості;

2) метою програми є сприяння ефективній зайнятості населення,
захисту населення від безробіття, забезпечення підвищення доходів
громадян, соціальна підтримка малозабезпечених верств населення

3)основні завдання:

проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

створення нових робочих місць з високим рівнем оплати праці;

вжиття заходів щодо погашення боргів із заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ району, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

реалізація заходів програми зайнятості населення Компаніївського району до 2017 року;

забезпечення якісного та ефективного надання соціальних послуг за принципом “єдиного вікна” та покращення умов прийому громадян в управлінні Пенсійного фонду України в районі;

забезпечення доступу громадян до відомостей про розмір пенсій, суми нарахованої заробітної плати та інших доходів, сплату внесків та інших даних, шляхом використання інформаційних кіосків, веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем, тощо за кошти інших видатків на соціальний захист населення;

забезпечення функціонування Компаніївського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ;

забезпечення технічними засобами пересування та реабілітації (палицями, милицями, візками тощо);

забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів та ветеранів війни;

вжиття заходів щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів соціального захисту населення, інших об’єктів, що надають послуги населенню;

виконання комплексу заходів щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС;

забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів у питаннях дотримання їх прав на соціальний захист та з інших питань;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:

державного бюджету – на забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які тимчасово переміщуються із тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції;

надання різних видів державної допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям) та компенсацій , житлових субсидій, пільг;

місцевого бюджету на:

утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ;

реалізацію районної  програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки;

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, пам’ятних та знаменних дат;

5) якісні та кількісні критерії виконання програми:

надання пільг, компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

охоплення соціальним обслуговуванням осіб, які потребують різних видів соціальних послуг.

оздоровлення інвалідів та ветеранів війни;

забезпечення за рахунок коштів державного бюджету  інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації;

 

№ з/п Показник 2014 рік,

очікуване

2015 рік,

прогноз

1. Середньомісячна заробітна плата, грн. 2350 2420
2. Темп росту середньомісячної заробітної плати, у % до попереднього року 103,0 103,0
3. Працевлаштовано громадян на нові робочі місця, осіб 75 60

 

 1. Підтримка армії, військовослужбовців та населення, яке постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО) обумовило значне погіршення умов життєдіяльності громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також збільшення потреб у забезпеченні осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх сімей.

головні проблеми:

недостатність вільних, належно облаштованих і придатних для проживання приміщень для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

недостатність спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної, грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також для забезпечення осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх родин;

неналежний рівень взаємодії і координації роботи громадських, благодійних, волонтерських організацій по наданню допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій;

метою програми є забезпечення належних умов життєдіяльності для учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

основні завдання:

виконання Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

підготовка і направлення пропозицій і клопотань щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

реалізація заходів районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки;

забезпечення функціонування районного  штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО, сімей загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

координація роботи громадських, благодійних, волонтерських, релігійних організацій для надання грошової, матеріальної, психологічної та іншої допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в районі;

ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів: державного бюджету – на забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей, особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО;

місцевих бюджетів на:

реалізацію заходів районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки;

забезпечення осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

благодійних фондів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

коштів підприємств, організацій і населення;

кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО,

задоволення у соціально-важливих послугах осіб, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО.

 1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

В останні роки вжито комплекс заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги населенню.

В галузі «Охорона здоров»я» медична допомога надається центральною районною лікарнею на 80 ліжок, поліклінікою центральної районної лікарні на 250 відвідувань за зміну,  амбулаторіями загальної практики сімейної медицини в смт Компаніївка та с. Лозуватка, лікарською амбулаторією в с. Голубієвичі, 19  фельдшерським та фельдшерсько-акушерськими пунктами.

Створено центр ранньої діагностики, центр первинної медико -санітарної допомоги.

1)головні проблеми:

обмеженість медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;

складна кадрова ситуація щодо забезпечення медичними працівниками;

низький рівень санітарної культури та погіршення стану здоров’я населення через неефективність заходів щодо формування здорового способу життя;

високий рівень смертності населення від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, онкологічних захворювань, туберкульозу ;

слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я, особливо у сільській місцевості;

2)метою програми у галузі охорони здоров’я області є поліпшення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги усім верствам населення;

3)основні завдання:

забезпечення роботи центру первинної медико-санітарної допомоги в районі та  центру ранньої діагностики в центральній районній лікарні;

забезпечення функціонування палати для ветеранів війни в центральній районній лікарні, пільгового забезпечення ветеранів війни ліками відповідно до чинного законодавства;

поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів області;

забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я сільської мережі, реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи в медичних закладах району шляхом створення належних умов для їх праці та проживання;

забезпечення профілактичного напряму діяльності медичної галузі через проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо подолання негативного впливу природних факторів на стан здоров’я населення, широка популяризація та утвердження у регіоні як норми життєдіяльності стандартів здорового способу життя;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

5)кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

поліпшення стану здоров’я матерів та дітей;

поліпшення надання медичної допомоги хворим на захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, туберкульоз та інші захворювання.

 1. ОСВІТА

Діюча мережа навчальних закладів в районі забезпечує дотримання конституційного права для кожного громадянина на доступність якісної освіти.

У 19 загальноосвітніх школах району навчається  1583 учні району. Функціонують  центр дитячої та юнацької творчості, міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

На території району проживає 1060 дітей віком від 0 до 6 років, із них від 3 до 6 років – 525 дошкільнят.

У 6 дошкільних навчальних закладів району  охоплено дошкільною освітою  293 дитини віком від 2 до 6 років. У 2014/2015 навчальному році у дошкільних групах при загальноосвітніх школах, на території обслуговування яких відсутні дошкільні установи, виховуються 126 дітей віком від 4 до 6 років. Охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком від 1 до 6(7) років становить 33%, охоплення дітей від 3 до 6(7) років всіма формами дошкільної освіти становить 70%.

З 1 квітня 2014 року введено в дію другу групу в Роздольському дошкільному навчальному закладі «Пролісок» на 18 місць. Витрачено коштів – 133,917 тис. грн.

В Компаніївському районі до загальноосвітніх  та дошкільних закладів підвозяться  312 учнів, 28 дітей дошкільного віку та 6 педпрацівників. Підвіз здійснюють 10 шкільних автобусів.

Охоплено гарячим харчуванням  1423 дитини (90%), з них 586 (100%)  – учні 1-4 класів, та  учні пільгових категорій  – 219 (100%).

У загальноосвітніх навчальних закладах району функціонує  20 навчальних комп’ютерних комплексів (НКК) у складі 126 комп’ютерів, що становить 100% від потреби

Упродовж останніх років зберігається стійка тенденція щодо зменшення дітей шкільного віку.

1)проблеми :

недостатність місць для дітей у дошкільних навчальних закладах;

наявність значної кількості малокомплектних шкіл, що негативно впливає на рівень якості надання освітніх послуг у сільській місцевості;

недостатнє забезпечення шкільними автобусами для підвезення дітей та вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності;

недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними технологіями і технікою через обмеженість фінансування;

2)метою програми є забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, інноваційного розвитку підвищення якості надання освітніх послуг

3)пріоритетні напрямки:

продовження роботи щодо створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів , вжиття заходів щодо розвитку мережі освітніх округів;

створення профільних навчальних закладів, подальше впровадження профільного навчання та допрофільної освіти;

створення умов для навчання учнів з вадами розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах;

забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій у навчальних закладах району;

4)основні завдання:

у сфері дошкільної освіти:

розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відкриття нових дошкільних навчальних закладів; створення навчально-виховних комплексів “школа-дитячий садок”;

у сфері загальної середньої, позашкільної освіти:

забезпечення теплопостачанням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у зимовий період 2014/2015 року;

завершення процесу створення освітніх округів та забезпечення роботи опорних шкіл;

забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази;

забезпечення оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням для навчальних кабінетів;

продовження комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів;

підвезення учнів та педагогів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання і в зворотньому напрямку, оновлення парку шкільних автобусів (за наявності фінансування) у рамках програми “Шкільний автобус”;

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 -4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей або таких, що мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в області;

збереження існуючої мережі позашкільних навчальних закладів та охоплення дітей позашкільною освітою.

Виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації державних і обласних цільових програм у галузі освіти.

5) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів:

державного бюджету на:

комп’ютерізацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів;

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості;

місцевого  бюджету на:

фінансування заходів, передбачених  цільовими програмами;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

6) кількісні і якісні критерії виконання програми:

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 29,5% за рахунок відкриття додаткової групи в ДНЗ «Капітошка» с.Полтавка;

підключення до мережі Інтернет всіх загальноосвітніх навчальних закладів;

охоплення дітей району позашкільною освітою;

створення умов для підвезення дітей і вчителів, які цього потребують, до навчальних закладів і додому шляхом придбання необхідної кількості шкільних автобусів;

реорганізація Сасівської загальноосвітньої школи в навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”.

 1. КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Мережа закладів культури системи Міністерства культури і туризму  України  охоплює в районі 45 закладів: 21  заклад клубного типу, 21 бібліотека, дитяча музична школа, Нечаївський літературно-меморіальний музей Ю.Яновського, історичний музей Компаніївського району. Роботу закладів забезпечують 106 осіб, в тому числі 85 спеціалістів.

1) головні проблеми:

невідповідність стану матеріально-технічної бази установ і закладів галузі сучасним вимогам;

обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі культури, у тому числі поповнення бібліотечних та музейних фондів, оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв, ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини;

незадовільний рівень інвентаризації та паспортизації пам’яток та об’єктів культурної   спадщини;

недостатня увага власників та користувачів до стану збереження об’єктів культурної   спадщини;

руйнування та пошкодження пам’яток культурної спадщини в результаті господарських робіт, нелегальних досліджень, порушення законодавства з охорони культурної спадщини;

2) метою програми є поліпшення задоволення культурно-дозвіллєвих,  інформаційних та освітніх потреб населення у закладах культури району, збереження об’єктів культурної спадщини;

3) пріоритетні напрямки:

Збереження мережі базових закладів культури і мистецтв району, оновлення їх матеріально-технічної бази, у тому числі впровадження ресурсо-та енергозберігаючих технологій;

поповнення та збереження фондів бібліотек та музеїв району;

розвиток народної художньої творчості;

забезпечення належного контролю за станом дотримання законодавства з питань охорони культурної спадщини органами місцевого самоврядування, запровадження заходів впливу до порушників чинного законодавства у сфері охорони пам’яток культурної спадщини;

проведення капітального ремонту і реконструкції будівель закладів культури, реконструкції та реставрації пам’яток архітектури, історії та культури, збереження та розвиток музейного фонду району із залученням коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

4) основні завдання:

забезпечення надання закладами культури і мистецтв якісних культурно-дозвіллєвих послуг населенню району;

участь   в обласних,  підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких заходів;

активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності;

проведення повної інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини Компаніївщини з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток;

активізація досліджень з метою виявлення необлікованих археологічних об’єктів та взяття їх на облік;

активна популяризація заходів з охорони культурної спадщини шляхом організації видавничої та експозиційно-виставкової діяльності;

сприяння залученню позабюджетних інвестицій для збереження культурної спадщини;

реалізація заходів районних  галузевих програм:

районної програми   підтримки хореографії та розвитку масового   танцювального руху на Компаніївщині  на період  до 2015 року;

районної  програми розвитку театрального  мистецтва в  Компаніївському районі  на період до  2015 року

районної  програми   підтримки хореографії та розвитку масового танцювального руху на Компаніївщині  на період  до 2015 року;

5) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

6) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

покращення якості надання послуг культури населенню;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури і мистецтв району, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг;

забезпечення збереження та належного використання культурної спадщини;

формування позитивного іміджу Компаніївщини  в області та в Україні.

 1. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Мережа позашкільних навчальних закладів налічує 1 дитячо-юнацьку спортивну школу, у якій фізичною культурою і спортом займаються 240 вихованців спортивних шкіл.

До занять фізичною культурою залучено 3,2 % населення району.

Матеріально-технічна база району налічує 41 спортивних майданчинків, 16 футбольних полів, 2 стрілецькі тири, 13 спортивних залів, 14 майданчиків з тренажерним обладнанням, 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.

1)головні проблеми:

низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом;

невідповідність найпростіших спортивних споруд сучасним вимогам та відсутність спортивного обладнання і інвентарю для занять фізичною культурою і спортом;

недостатній рівень матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

2)метою програми є створення та забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, та розвиток спорту вищих досягнень;

3)основні завдання :

охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом: проведення та участь різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом;

відкриття відділення баскетболу в ДЮСШ „Юність”;

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону в смт Компаніївка;

забезпечення фінансової підтримки громадської організації ФСТ „Колос” та ДЮСШ „Юність”;

виконання основних завдань районної  програми розвитку фізичної культури і спорту в Компаніївському районі на 2012-2016 роки;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватися із залученням коштів:

місцевих бюджетів – на утримання дитячо-юнацької спортивної школи Юність”; підготовку  і  проведення  фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, участь спортсменів у змаганнях;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

5)кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

забезпечення участі спортсменів району у  обласних заходах;

збільшення охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності.

 1. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Галузь торгівлі має важливе значення у соціально-економічному розвитку  району.

На території району налічується:

закладів  торгівлі всього144, в тому числі 18 закладів належать суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам, з них 5- закладів фірмової торгівлі, 121 – фізичним особам.;

6 аптечних закладів;

11 закладів громадського харчування, в тому числі 3 заклади належать суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам, 8 – фізичним особам;

9 закладів побутового обслуговування

1) головні проблеми:

наявність випадків недотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів України щодо розміщення та функціонування об’єктів торгівлі, правил торговельного обслуговування населення та недотримання прав споживачів, існування проявів стихійної торгівлі;

неналежний рівень обслуговування населення на продовольчих та непродовольчих ринках, в об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі;

недостатня забезпеченість торгівельним обслуговуванням населення у сільській місцевості, особливо у населених пунктах відділених від районних центрів;

зменшення платоспроможного попиту населення через значне підвищення цін на товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та комунальні послуги, тарифів на пасажирські перевезення та на інші послуги;

2)   метою програми є поліпшення якості торговельного
обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами
місцевого виробництва, запобігання необгрунтованому зростанню цін на
основні продовольчі товари, дотримання прав споживачів;

3)   основні завдання:

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за доступними цінами;

проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення необгрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари першої необхідності;

вжиття заходів щодо запобігання необгрунтованому зростанню цін на соціально значущі продовольчі товари шляхом реалізації проекту “Купуй Кіровоградське”;

організації проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі товаровиробників;

забезпечення функціонування фірмової торговельної мережі підприємств-товаровиробників;

сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування у сільській місцевості;

проведення роботи, спрямованої на вдосконалення організації функціонування ринку в смт Компаніївка, створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції її виробниками;

впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд сфери торгівлі;

вжиття заходів щодо  ліквідації стихійній торгівлі;

покращення якості і культури торговельного обслуговування населення шляхом удосконалення існуючих методів торгівлі;

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку області;

забезпечення державного регулювання цін на основні групи продовольчих товарів;

здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін на товари, продукцію і послуги, які реалізуються за регульованими цінами.

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів: підприємств торгівлі та  інвесторів;

5)кількісні та якісні критерії виконання програми:

збільшення обороту роздрібної торгівлі у порівняних цін на 5%;

забезпечення дотримання прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг.

 1. БУДІВНИЦТВО ТА ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

Житловий фонд по району налічується  376,0 тис.кв. м. загальної площі, в тому числі по селищу житловий фонд налічував 112 тис.кв. м. загальної площі.

Забезпеченість житловою площею на 1 жителя в середньому по району становить 24,1 кв. м., становить 95,3 % до рівня минулого року ( по області – 24,7кв.м.).

1)головні проблеми:

зменшення бюджетного фінансування будівництва житла, призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм власності;

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

відсутність попиту у населення на отримання кредитів у рамках програм доступного житла в недобудованих об’єктах та власного ресурсу у забудовників/власників на добудову таких об’єктів;

високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов, призупинення в області будівництва кооперативного житла;

2)метою програми є створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва;

3) основні завдання:

залучення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування;

забезпечення житлом сільського населення та молодих сімей через спеціальні програми індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” та Державну спеціалізовану фінансову установу “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;

проведення роботи, спрямованої на:

забезпечення населених пунктів області містобудівною документацією (генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій);

розроблення (коригування) схем планування території районів;

концентрація бюджетних ресурсів на об’єктах незавершеного будівництва із високим ступенем будівельної готовності, та об’єктах, які мають вагомий вплив на регіональний розвиток;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян;

5)кількісні критерії виконання програми:

введення в експлуатацію 1000 кв.м житла.

 1. ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РАЙОНУ

1)головні проблеми:

високий рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище через відсутність дієвої системи збору, сортування, утилізації та захоронення твердих побутових відходів;

незадовільний стан, зношеність системи водовідведення;

низький рівень винесення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду у натуру (на місцевість);

2)метою програми є поліпшення екологічної ситуації в районі;

3)основні завдання:

збільшення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

завершення виготовлення паспортів на місця видалення твердих побутових відходів

проведення комплексу заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів місцевих бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян;

5)кількісні критерії виконання програми:

розширення мережі природно-заповідного фонду області та винесення їх меж в натуру до 500 га;

залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів.

 1. РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО господарства

Житлово-комунальне господарство району – важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою, а також ритуальних послуг.

У сфері житлово-комунального господарства району здійснюють свою господарську діяльність 4 підприємства: СКП Відродження (Голубієвичі), СКП «Компаніївське» та КП „Благоустрій”,СКП Мар”ївське.

Сучасний стан підприємств житлово-комунального господарства району характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування.

1)головні проблеми:

значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунального господарства;

недостатня конкуренція на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості);

невідповідність тарифів для населення фактичній вартості житлово-комунальних послуг;

висока собівартість виробництва послуг через значне енергоспоживання підприємств галузі;

недостатність забезпечення якісною питною водою мешканців області;

2)метою програми є здійснення заходів щодо стабільного та надійного забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами на основі поетапного реформування галузі;

3)основні завдання:

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і енергії;

приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг;

реконструкції системи водопостачання с. Першотравенка

продовження капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів району за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел;

створення нових зелених насаджень;

впорядкування прибудинкових територій населених пунктів;

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;

облаштування та утримання полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ) відповідно до вимог законодавства України;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та інших інвестиційних ресурсів незаборонених чинним законодавством на:

виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;

реконструкцію та впровадження енергозберігаючих заходів;

удосконалення та розвиток систем питного водопостачання, а саме капітальний ремонт системи водопостачання с. Першотравенка;

заходи у сфері благоустрою, озеленення та зовнішнього освітлення;

5)якісні критерії виконання програми:

забезпечення якісною питною водою населених пунктів району.

забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням в повному обсязі;

зменшення обсягів використання природного газу   та інших енергоресурсів;

зростання рівня зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів району.

 1. ЗАХИСТ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

1)головні проблеми:

ускладнення криміногенної ситуації;

наявність антисоціальних проявів у суспільстві;

2)метою програми є мінімізація злочинного впливу на дітей та молодь, зменшення кримінального тиску на суспільно-економічні відносини;

3)основні завдання:

виявлення дітей, які жебракують, вчиняють протиправні дії або втягнені у злочинну діяльність дорослими особами, та проведення з ними виховної роботи з метою запобігання пияцтву, наркоманії і безпритульності та бездоглядності;

здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами,  комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості;

проведення профілактичної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах; здійснення перевірок житлово-побутових умов проживання та виховання у них дітей;

налагодження партнерських стосунків між міліцією і населенням щодо профілактики правопорушень, організація належної роботи дільничних інспекторів міліції, їх громадських помічників у проведенні профілактичних заходів, пов’язаних з відвідуванням помешкань громадян;

створення та відновлення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у підприємствах, установах, при закладах освіти, а також створення умов для їх матеріально-технічного забезпечення;

проведення комплексних перевірок щодо забезпечення виконання Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”;

здійснення заходів щодо виявлення та взяття на облік дорослих осіб і неповнолітніх, які вчиняють насильство у сім’ях, зловживають спиртними напоями, уживають наркотичні засоби тощо;

проведення організаційно-практичних заходів, спрямованих на викриття кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин та незаконного надрокористування;

вжиття заходів щодо викриття кримінальних правопорушень з ознаками корупції та отримання неправомірної вигоди посадовими особами органів державної влади та управління, контролюючих органів під час виконання своїх обов’язків;

проведення заходів щодо виявлення та документування фактів розкрадання розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів, посадовими особами комітетів з конкурсних торгів під час проведення ними процедур із закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;

організація навчально-роз’яснювальної роботи та формування свідомого ставлення громадян до дотримання правил безпеки дорожнього руху;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій, інших джерел, незаборонених чинним законодавством;

5) якісні критерії виконання програми:

зменшення рівня злочинності в району;

перешкоджання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму; забезпечення безпеки дорожнього руху.

 1. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
 2. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ НАДХОДЖЕННЯ

ІНВЕСТИЦІЙ

Компаніївщина має усі передумови для активного залучення інвестицій.

1)головні проблеми:

низький рівень забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць району містобудівною документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування тощо;

необхідність розроблення та оновлення схем планування територій;

відсутність інвестиційної інфраструктури в районі;

недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання;

незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури (автомобільних доріг, житлового господарства);

2)метою програми є створення привабливого інвестиційного клімату;

3)основні завдання:

розроблення (коригування) схем планування території районів;

забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій);

посилення організаційної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій;

сприяння реалізації інвестиційних проектів та виконання соціальних заходів (додатки 1 і 2 );

розповсюдження серед потенційних інвесторів інформації щодо інвестиційних можливостей району;

реалізація програми залучення інвестицій в економіку Компаніївського району на 2011-2015 роки;

здійснення координації та моніторингу впровадження в області проектів міжнародної технічної допомоги;

реалізація проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури” Українського фонду соціальних інвестицій;

реалізація проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду- ІІІ” у рамках Програми розвитку ООН в Україні;

забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності;

4)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного фонду регіонального розвитку – на фінансування соціальний  проектів, що передбачають реконструкцію об’єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та інфраструктури;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, спрямованих на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери;

фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів та об’єктів;

міжнародних організацій, місцевих бюджетів  територіальних громад – на реалізацію мікропроектів у рамках проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ ” та Проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури”;

власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків та коштів населення;

5)кількісні і якісні критерії виконання програми:

наявність планів зонування або детальних планів територій дасть можливість фізичними та юридичним особам отримувати у власність чи користування земельну ділянку із земель державної або комунальної власності для містобудівних потреб, а також змінювати цільове призначення земельної ділянки;

№ з/п Показники 2014 рік,

очікуване

2015 рік,

прогноз

темп росту,

%

1. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

у фактичних цінах (млн.грн.)

46,2 47,0 101,7
2. Обсяг капітальних інвестицій,

% до відповідного періоду попереднього року

94,0 101,7 х
3. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

у фактичних цінах, грн.

3000 3013 100,4
4. Обсяг прямих іноземних інвестицій,

млн. дол. США (з початку інвестування)

0,04

0,04

100,0
 1. ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Фінансова незалежність місцевих бюджетів дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання економічного і соціального розвитку своєї території та спрямовувати бюджетні кошти на соціальний захист населення, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, розвиток дорожнього господарства та збереження історико-культурної спадщини тощо.

1)головні проблеми:

недостатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів;

високий рівень дотаційності місцевих бюджетів, низька питома вага інвестиційної складової місцевих бюджетів; нерівномірність соціально-економічного розвитку територій;

наявність “тіньової” економічної діяльності.

2)метою програми є посилення фінансової основи місцевих бюджетів, створення умов для стабільного функціонування бюджетної системи, розвитку інфраструктури та розв’язання гострих соціальних проблем територіальних громад області;

3)основні завдання:

вдосконалення системи оподаткування та управління бюджетними коштами:

вдосконалення регулювання податкових відносин згідно з Податковим кодексом України;

підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів та запровадження механізму середньострокового бюджетного планування;

посилення фінансової основи місцевих бюджетів:

забезпечення ефективної роботи щодо наповнення бюджетів усіх рівнів відповідно до показників економічного розвитку територій, розширення податкової бази за рахунок створення нових підприємств та використання передбачених чинним законодавством можливостей збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

поліпшення стану адміністрування податкових і митних платежів та недопущення мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності;

підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів податкового боргу за рахунок посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);

забезпечення перегляду договорів оренди землі відповідно до чинного законодавства, вжиття комплексу заходів щодо збільшення надходжень до

відповідних бюджетів від оренди земель водного фонду та оренди водойм загальнодержавного значення;

проведення цілеспрямованої роботи по забезпеченню повноти надходження до місцевих бюджетів місцевих податків і зборів;

збільшення в межах чинного законодавства власних надходжень бюджетних установ та спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій цих установ;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

забезпечення економного і раціонального витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів;

продовження роботи з реалізації державних заходів щодо реформування діючих систем галузей бюджетної сфери,

забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері;

вжиття комплексних заходів щодо забезпечення попереднього, поточного та наступного фінансового контролю за бюджетними коштами у взаємодії усіх суб’єктів контролю в межах їх повноважень;

зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальних громад та якості життя населення;

забезпечення підвищення якості та ефективності видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та програм з урахуванням оцінки їх економічної ефективності та на здійснення невідкладних капітальних видатків бюджетних установ;

4) якісні критерії виконання програми:

забезпечення збільшення доходів місцевих бюджетів (без трансфертів);

забезпечення збільшення обсягу видатків на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування.

VІ. ПРИВАТИЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

На території району у спільній власності територіальних громад сіл, селища та району перебуває  :

Комунальних підприємств – 5;

загальноосвітніх шкіл – 19;

дошкільних навчальних закладів – 6;

міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

мережа закладів охорони здоров’я налічує : центральну районну лікарню на 100 ліжок, Центр первинної медико-санітарної допомоги, 3  лікарські амбулаторії та 22 – фельдшерсько – акушерські пункти.

мережа закладів культури  налічує 45 закладів: 21 заклади клубного типу, 21 бібліотека, дитяча музична школа та 2 музеї.

1) основні  проблеми :

забезпечення збереження і раціонального використання, закріпленого за підприємствами, установами, організаціями, майна спільної власності територіальних громад;

значний знос основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад;

недостатність обігових коштів підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад;

збиткова діяльність окремих підприємств спільної власності територіальних громад;

2) метою програми є забезпечення  ефективного використання майна,  зменшення збитковості, впровадження дієвого контролю за використанням комунального майна;

3) основні завдання:

проведення аналізу ефективності управління об’єктами спільної власності сіл, селища району та здійснення заходів щодо зменшення збитковості підприємств, збільшення їх внесків у формування місцевих бюджетів;

надання в оренду нерухомого майна спільної власності на конкурентних засадах;

удосконалення механізму складання та контролю виконання фінансових планів підприємств;

здійснення заходів щодо пошуку ефективних інвесторів;

вдосконалення кадрової політики;

поліпшення матеріально-технічної бази об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

надання фінансової підтримки за рахунок коштів районного бюджету комунальним підприємствам спільної власності району (комунальним підприємствам „Управління будинками” та районній газеті „Степовий край”).

VІІ. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

1) головні проблеми:

прояви недобросовісної конкуренції, наявність антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, антиконкурентних дій органів адміністративно – господарського управління і контролю та місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, зловживання монопольним становищем суб’єктами господарювання;

спотворення результатів торгів та інших порушень законодавства під час закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

2) метою програми є запобігання та припинення проявів антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, антиконкурентних дій органів адміністративно – господарського управління і контролю та органів влади і місцевого самоврядування, зловживань монопольним становищем суб’єктами господарювання, насамперед, на соціально важливих ринках;

3) основні завдання:

забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування у напрямку реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму на відповідних територіях, суворе дотримання норм конкурентного права;

надання органам Антимонопольного комітету України відомостей, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання та місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної конкуренції;

вдосконалення організації роботи під час здійснення  закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

4) кількісні та якісні критерії виконання програми:

забезпечення цивілізованих проявів гри на товарних ринках;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель.

VІІ. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО

СУСПІЛЬСТВА

В районі проводиться робота щодо налагодження постійного діалогу з громадянським суспільством у питаннях регіонального розвитку.

1) головні проблеми:

недостатня активність та діяльність громадських організацій у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

 • метою програми є налагодження плідного діалогу між владою та представниками інститутів громадянського суспільства; створення сприятливих умов для подальшого розвитку інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС);
 • основні завдання:

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики;

стимулювання громадської активності населення району через впровадження формування заохочення ініціатив ІГС та активізації роботи консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади;

проведення Дня громадянського суспільства;

 • кількісні і якісні критерії виконання програми:

проведення протягом 2015 року 25 публічних консультацій місцевих органів виконавчої влади із громадськістю (засідань за круглим столом тощо);

створення “банку даних” соціально значущих ініціатив;

проведення Дня громадянського суспільства;

проведення громадських обговорень законопроектів та нормативно-правових актів під час роботи консультативно-дорадчих органів.

ІХ. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за рахунок:

укладання та реалізації Угод про співпрацю з інвесторами, громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо;

врахування завдань та основних показників Програми під час формування:

пропозицій обласній держаній адміністрації до програмних документів з питань економічного і соціального розвитку області та Державного та обласного бюджету,  державних цільових програм;

програм економічного і соціального розвитку селищої та сільських рад та місцевих бюджетів;

районних цільових програм;

залучення міжнародної технічної допомоги як додаткового фінансового ресурсу, в економіку і соціальну сферу міст і районів;

об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні завдань Програми.

Коригування Програми може здійснюватись у міру вирішення поставлених завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо регіонального розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативно-правовими актами України.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання Програми;

здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на виконання Програми;

інформування про стан реалізації Програми у постійних комісіях обласної ради, на пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях колегії облдержадміністрації, засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради та інших дорадчих органів;

обстеження селищної та сільських рад району  робочими групами, утвореними райдержадміністрацією, з питань вивчення стану реалізації Програми з виїздом на місце;

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної ради та районної державної адміністрації;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

розвитку Компаніївського району на  2015 рік

І. Метою програми є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району, активізація інвестиційної діяльності для створення належних умов для підвищення добробуту населення району.

ІІ. Основні завдання:

введення в експлуатацію племінного репродуктора з утриманням 3150 голів свиноматок (ІП “Ліга”);

будівництво 2 зерносховищ з проектною загальною  потужністю 2 тис.т (ПАФ “Зоря”);

встановлення лінії по виробництву брикетів із соломи на базі фермерського господарства «Компаніївський агроплан»;

оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;

забезпечення продовольчої безпеки району, збільшення обсягу валової продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств;

сприяння розробці Лозуватського родовища керамічних пегматитів та Нечаївського родовища граніту;

реконструкція мережі водопостачання в с. Першотравенка (у рамках Українського фонду соціальних інвестицій);

ремонт доріг місцевого значення та комунальних доріг;

відновлення вуличного освітлення в смт Компаніївка та сільських населенних пунктах (с.Виноградівка, с.Трудолюбівка, с.Семенівка, с.Полтавка,с.Нечаївка, с. Мар′ївка, с.Губівка, с.Коротяк;);

встановлення дитячих майданчиків у селах Софіївка, Голубієвичі;

введення в експлуатацію  теплогенераторної на твердому паливі з двома

теплогенераторами потужністю 160кВт кожний в Голубієвицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з переходом на альтернативні види палива (брикети із соломи);

введення в експлуатацію  котельні Компаніївської центральної районної лікарні із переходом на альтернативні види палива;

заміна вікон на енергозберігаючі склопакети в закладах освіти та охорони здоров′я району;

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Голубієвицької амбулаторії загальної практики;

завершення капітального ремонту та відкриття другої групи в дитячому садку с. Полтавка (у рамках Українського фонду соціальних інвестицій);

завершення капітального ремонту та створення навчально-виховного комплексу “Сасівська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад”  (у рамках Українського фонду соціальних інвестицій);

забезпечення ефективної роботи центру ранньої діагностики в центральній районній лікарні.

______________________

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

розвитку Компаніївського району на 2015 рік

 

з/п

Показник Одиниця виміру 2014 р., очікуване Проект програми на 2015 рік 2015 рік порівняно з 2014 роком, %
1. Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств тис.грн. 230 235 х
2. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу грн. 24,9 25,5 х
3. Обсяг виробництва валової продукції у сільгосппідприємствах у цінах 2010 року у % до попереднього року 91,8 101,1 х
4. Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами грн. 28591 28909 х
5. Обсяг капітальних інвестицій тис.грн. 46200 47000 х
6. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 3000 3013 х
7 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб

тис.грн.

29874 34096 105
8 Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб у % до попереднього року 90 105 х
9 Обсяг експорту товарів тис.дол.США
10. Темп зростання (зниження) обсягу експорту товарів у % до попереднього року
11. Середньомісячна заробітна плата грн. 2350 2420 102,9
12. Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати у % до попереднього року 103,2 102,9 х
13. Працевлаштовано громадян на нові робочі місця осіб 75 60 х

_______________

 

ПАСПОРТ

програми економічного і соціального розвитку

Компаніївського району на 2015 рік

 

1. Програма затверджена: Рішенням Компаніївської районної ради

від __ грудня 2014 року № _____

2. Ініціатор розроблення програми Компаніївська районна державна адміністрація
3. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження голови райдержадміністрації від 21 жовтня 2014 року № 277-р “Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку району на 2015 рік”
4. Розробник програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  Компаніївської районної державної адміністрації
5. Співрозробники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України
6. Відповідальний виконавець програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  Компаніївської районної державної адміністрації
7. Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі селищна та сільські ради, зацікавлені підприємства, установи, організації
8. Термін реалізації програми 2015 рік
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

 

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. МЕТА ПРОГРАМИ

 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

1.Агропромисловий комплекс, як основа сталого функціонування економіки регіону

2.Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

3.Стале функціонування промисловості

4.Використання мінерально-сировинних ресурсів

5.Енергозбереження та енергоефективність

 • РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

1.Транспорт та зв’язок, автомобільні дороги

2.Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства

3.Використання потенціалу туристичної та курортно-рекреаційної сфери

2. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

1.Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

2.Доходи населення та соціальний захист

3.Підтримка армії та захист військовослужбовців, населення, яке постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції

4.Охорона здоров’я

5.Освіта та наука

6.Культурний простір та збереження культурної спадщини

7.Фізична культура і спорт

8.Розвиток споживчого ринку області, зниження інфляції та захист прав споживачів

9.Будівництво та житлова політика

10.Екологічна ситуація, використання природних ресурсів

11.Житлово-комунальне господарство

12.Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини

3. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

1.Створення сприятливих умов для надходження інвестицій

2.Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

 

4. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

 • ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МІСТ І РАЙОНІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

 

1.Основні завдання розвитку міст і районів Кіровоградщини

2.Переліки основних інвестиційних проектів та соціальних заходів (міського і районного значення), реалізація яких доцільна у 2015 році

5. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

6.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 • ДОДАТКИ

1.Перелік соціальних об’єктів реалізація, яких є доцільною
у 2015 році

2.Перелік проектів (заходів) щодо поліпшення матеріально-технічної
бази закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, реалізація яких є доцільною у 2015 році

3.Перелік проектів (заходів) щодо поліпшення матеріально-технічного стану комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, у яких є необхідність оновлення основних фондів у 2015 році

4.Перелік проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація яких передбачається у Кіровоградській області у 2015 році

5.Перелік меморандумів, договорів, угод про співпрацю державного, міжрегіонального і регіонального значення, реалізація положень яких передбачається у 2015 році

6.Перелік заходів державного і міжрегіонального рівня, реалізація яких передбачається у 2015 році

7.Паспорт програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2015 рік

Безымянный

Залишити відповідь