Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Управління будинками»

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 березня 2017 року                                                                   №165

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження нової редакції

Статуту комунального підприємства

«Управління будинками»

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Управління будинками».
  2. Рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Управління будинками» від 19 вересня 2013 року №237 визнати таким що втратило чинність.
  3. Доручити начальнику комунального підприємства «Управління будинками» провести перереєстрацію Статуту комунального підприємства «Управління будинками».

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ЗА
26 Ястремський Валерій Олександрович ВІДСУТНІЙ
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 23 березня 2017 року №165

 

СТАТУТ

комунального підприємства «Управління будинками»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут прийнято зі змінами та доповненнями у новій редакції замість Статуту, зареєстрованого 15 червня 2009 року державним реєстратором Компаніївської районної державної адміністрації, реєстраційний номер 11301050006000152.

1.2. Комунальне підприємство «Управління будинками» (надалі – «управління») засноване на спільній власності територіальних громад Компаніївського району. Засновником управління є Компаніївська районна рада.

1.3.У своїй діяльності управління керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Компаніївської районної ради, розпорядженнями районної державної адміністрації та цим Статутом.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, має права і несе обов’язки, передбачені Господарським кодексом України, іншими законодавчими та нормативними актами.

1.6. Управління у своїй діяльності керується законодавством України, іншими нормативними актами, розпорядженнями голови ради та цим Статутом.

1.7. Юридична адреса підприємства: вулиця Паркова, 4, смт Компаніївка, Кіровоградська область, 28400, Україна.

1.8. 1.3. Повне найменування підприємства: Комунальне підприємство Компаніївської районної ради «Управління Будинками», скорочена назва: КП «Управління Будинками»;

1.9. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Компаніївською

районною радою або уповноваженим нею органом у встановленому порядку.

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Управління є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Управління набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. Управління має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи, бланк зі своїм найменуванням та інші реквізити.

2.3. Управління здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.4. Управління має право:

2.4.1. Укладати угоди (контракти) купівлі-продажу предметів, обладнання інвентарю, транспортних засобів, підряду, перевезень, зберігання, лізингу, оренди майна та транспортних засобів, доручення, технічного обслуговування, набувати майнових та особистих не майнових прав.

2.4.2. Виступати у стосунках з іншими особами від свого імені, бути позивачем та відповідачем у судах.

2.4.3. Брати, передавати в оренду білборди (рекламні щити великої площі, які встановлюються на міських вулицях), замовлення, придбання, розміщення, надання послуг з розміщення інформаційних матеріалів.

2.4.4. Проводити роздрібну торгівлю та надання послуг.

У випадку, коли окремі види діяльності підлягають ліцензуванню та патентуванню, Підприємство зобов’язане отримати відповідну ліцензію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ІІІ. МЕТА I ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності управління є забезпечення утримання в належному технічному, санітарному і протипожежному стані Будинку Рад, службових приміщень районної ради, районної державної адміністрації, інших будівель і споруд, що знаходяться на балансі районної ради та управління, а також прилеглих територій.

3.2. Предметом діяльності управління є:

3.2.1. Проведення поточних, капітальних ремонтів Будинку Рад, службових приміщень районної ради, районної державної адміністрації, інших будівель і споруд, що знаходяться на балансі районної ради та управління, їх сантехнічного, опалювального та іншого обладнання.

3.2.2. Проведення прибирання та санітарного обслуговування Будинку рад, службових приміщень районної ради, районної державної адміністрації, прилеглих територій.

3.2.3. Стягнення плати за комунальні послуги з установ та організацій, що орендують приміщення у Будинку Рад та в інших будівлях, контроль за виконанням договорів про надання комунальних послуг.

3.2.4. Забезпечення збереження документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що розташовані на території району.

3.2.5. Оренда приміщень інших юридичних, фізичних осіб для забезпечення виконання статутних завдань.

3.2.6. Виконання платних ремонтно-будівельних робіт (послуг).

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

4.1. Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

4.2. Начальник управління призначається та звільняється з посади сесією районної ради за поданням голови районної ради. При цьому з начальником укладається контракт, в якому визначаються його права, строки найняття, обов’язки і відповідальність перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади є урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

4.3. Трудовий колектив підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

4.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами, представниками трудового колективу.

4.5. Начальник управління самостійно вирішує всі питання діяльності управління за виключенням віднесених цим Статутом та діючим законодавством до компетенції власника майна управління, голови районної ради, загальних зборів трудового колективу.

4.6. Начальник управління без доручення діє від імені управління, представляє інтереси підприємства в органах державної влади і в усіх підприємствах і організаціях, розпоряджається майном управління в межах, визначених цим Статутом, укладає господарські договори, трудові договори з працівниками управління, видає доручення, відкриває розрахункові та інші рахунки в банківських установах, затверджує штатний розпис та подає його на погодження голови районної ради, видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників управління.

4.7. Загальні збори трудового колективу затверджують колективний договір.

4.8. Загальні збори трудового колективу правомочні при умові присутності на них більшості членів трудового колективу.

4.9. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів присутніх на зборах членів трудового колективу.

V. МАЙНО УПРАВЛІННЯ

5.1. Майно управління складають основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі управління.

5.2. Джерелами формування майна підприємства є:

5.2.1. Дотація з районного бюджету.

5.2.2. Грошові і матеріальні внески засновника.

5.2.3. Доходи від господарської діяльності.

5.2.4. Капітальні вкладення.

5.2.5. Інші джерела , не заборонені законодавством України.

5.2.6. Кредити банків та інших кредиторів.

5.2.7. Придбання майна іншого підприємства, організації.

5.2.8. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.3. Майно управління є спільною власністю територіальних громад району. Здійснюючи право оперативного управління, управління користується закріпленим за ним майном на засадах господарської доцільності.

Розпорядження майном здійснюється управлінням в порядку визначеному цим Статутом

5.4. Управління не має права без згоди власника майна продавати і безкоштовно передавати іншим підприємствам , установам і організаціям, обмінювати та здавати в оренду нерухоме майно, основні фонди, а також списувати їх з балансу.

5.5. Прибуток управління використовується на покриття матеріальних витрат, понесених у ході виробничої діяльності, на виплату податків та інших платежів у бюджет, на створення фондів виробничого , соціального розвитку, оплати праці та інші цілі в порядку, визначеному діючим законодавством.

5.6. Управління забезпечує збереження закріпленого за ним майна, утримує і використовує майно та основні фонди у відповідності з технічними правилами охорони праці і техніки безпеки.

VI. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

6.1. Управління здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність в порядку, визначеному діючим законодавством.

6.2. Контроль за фінансовою діяльністю управління здійснює районна рада та інші органи відповідно до законодавства.

VII. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

7.1. Ліквідація і реорганізація управління здійснюється за рішенням засновника або уповноваженого ним органу, або за рішенням господарського суду.

7.2. Ліквідація і реорганізація управління здійснюється в порядку передбаченому Господарським кодексом України.

 

Залишити відповідь