ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження  голови  Компаніївської районної ради

від 13 січня 2017 року №1-гр

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

_________________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 1. __0100000__________ _Компаніївська районна рада_____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. ___0110000________ Компаніївська районна рада _____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
 3. ___0110170____ 0111  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,

       районної  ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад та їх виконавчих комітетів__

(КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1096,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1096,2 тис. гривень

та спеціального фонду ____ тис. гривень.

 1. Підстави для виконання бюджетної програми _

_Конституція України,

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про затвердження Правил_складання паспортів бюджетних програм

 місцевих бюджетів. Квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,

оцінки ефективності бюджетних програм»;

Рішення Компаніївської районної ради від  22 грудня 2016 року №110 «Про районний бюджет на 2017 рік»;

 1. Мета бюджетної програми організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської, селищної рад та їх

 виконавчого комітету

 

 

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110170 0111 Підпрограма      
      Завдання

Забезпечення виконання загального  Державного управління

1096,2   1096,2
           
      Усього 1096,2   1096,2
             

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
    Підпрограма      
    Завдання

Забезпечення виконання загального  Державного управління

    1096,2
1   затрат      
    1.      Кількість штатних одиниць Одиниць Штатний розпис 11
    2.      Кількість легкових автомобілів, що обслуговують установу Шт. Постанова КМУ від

01.03.2014 р. No 79

1
    3.      Площа адміністративних приміщень М2 Технічний паспорт 645,5
2   продукту      
    1.      Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Шт.. Журнал реєстрації 653
    2.      Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів, Шт. Журнал реєстрації 236
    3.      Кількість прийнятих нормативно-правових актів Шт. Журнал реєстрації 236
    4.      Кількість проведених засідань постійних комісій, Президій, координаційних рад, сесій   Журнал реєстрації 67
3   ефективності      
           
    1.      Кількість виконаних листів, скарг, звернень Шт. Журнал реєстрації 422
    2.      Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника Шт. розрахунково 38
    3.      Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника   Розрахунково 24
    4.      Витрати на утримання 1 штатної одиниці Тис.грн розрахунково 99,7
4   якості   х  
    1.      Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених % розрахунково 100
    2.      Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості % розрахунково 100

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        _________________В.В. Спіктаренко _
(підпис)                          (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  _______Ю.І. Панасюк___
(підпис)                         (ініціали та прізвище

Залишити відповідь